How to register for IELTS Mindset's online access

Đăng nhập trang https://www.cambridgelms.org/main/p/splash và điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản.

Mật khẩu phải chứa ít nhất 6 ký tự và 2 ký tự sau. Một chữ cái viết hoa, một chữ cái viết thường, một số, một ký hiệu đặc biệt

Đăng nhập tài khoản đã đăng ký

Kích hoạt tài khoản sau khi đăng nhập bằng đường link được gửi đến email đã đăng ký.

Thông báo đã kích hoạt thành công.

Chọn khóa học muốn đăng ký( Ở đậy sẽ chọn Mindset for IELTS)

Nhấp chọn Activate a New product

Nhập code có trên trang bìa của sách.

Thống báo kích hoạt thành công.

Chọn mục tương ứng để sử dụng.

 


Last modified: Wednesday, 4 March 2020, 3:28 PM