Daily English

New words from new products

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
New words from new products
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:24 AM
 


Có một số động từ đã đi vào ngôn ngữ tiếng Anh không chỉ thông qua lịch sử và truyền thống. Các sản phẩm thành công và phần mềm phổ biến đã giúp mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh - cũng như cung cấp cho chúng ta các công cụ hữu ích! Cùng #AnhvanSEAMEORETRAC xem qua các động từ được tạo thành từ tên các sản phẩm nổi tiếng nhé.


32Eh4lZk5Ce1N4YHut_ICmICikAb0aiWBiKLmgK5xUdyw8LtvArGK74Prw-VEFnuLv9hK1_IeLGARQ4hQDhrVrvj_Whmo1cVX69KIf-HVuQXAvBOuzxrpmvA9sqyvgyagaJY8wRF=s0ihl6HEob2xFKHrtzYLUkYXnBlAalLY2lG7WQsdFo9xuQ1NPKlZO_tYsrXZzSNlA7Gms98_Q4E2_TZNzltnD2v5deVqwHSBl8CWAy1e2mQyAv6RYOkCnpuF_m5jJgpr5g3i47hAap=s0
jJFlxH0KApqt0rR_S20F94mqxCvbGGLtTL19-wKCI3kvzdp9lnTSR11Uqz-I3K3tNKOc4nKZSJoIOEWOjebenSdXfxoNML8W1BOJ8yoh7slrLb77NfHJ5jG2_ucKmrOv49TDYQ08=s09aDA6cC0aXcm4Uxdy56WwGOAyy-X85h3Oy02-I0LtiReq8VJqRsB2E8nSFGKrNP-6GwxIGVDBf4-b0CcQP_3IZpkyWnHflG8MN6iHCjwow8gm9m5cjppkYTh1am4aeo8_2IXepFf=s0