Daily English

COLLOCATIONS: TECHNOLOGY

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
COLLOCATIONS: TECHNOLOGY
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Monday, 19 October 2020, 3:54 PM
 

Technology” - “Công nghệ” là một chủ đề không xa lạ trong cuộc sống hằng ngày cũng như các bài thi học thuật như IELTS. Dưới đây là một số các collocation thông dụng để bạn có thể dùng ngay khi có ai đó đang bàn về chủ đề này nhé.

  1. Log onto/start/boot up a computer: khởi động máy tính

  2. Over-dependence on technology: quá phụ thuộc vào công nghệ

  3. Move to the cloud: chuyển dữ liệu lên điện toán đám mây

  4. Modern/ Cutting-edge/ State-of-the-art technology: công nghệ hiện đại

  5. Advances in the technology: những bước tiến trong công nghệ

Hãy xem mỗi collocation (cụm danh/ động/ tính từ) là một đơn vị và học thuộc cả một đơn vị này thay vì chỉ học từng từ riêng lẻ trong đơn vị. Bằng cách đó, bạn mới có thể nói, viết tiếng Anh hay hơn và giống người bản xứ hơn.

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/ 

+Chuỗi video “Học tiếng Anh cùng SEAMEO RETRAC”:


173CUyRNHeJhLoLPuMCX4cGZaaeT_jzX9pEQ7YWI_ZntwgZyaFbvFFKlpJqcIWMaV1H4dle3vw8Mxk0YNmvofislznrTCWON_vGjh6_GyvAb4uYFxX50GwSEpIrSeEBXJyZUEu3wMXVWp1mt37HArO68d1kjdNYC8canzGuLzY3QZRcgoH9O3fKtVSI9uDpwsVK_gfxhawrQp6YDr2IHNXOqrJtMEjnRg7cPHzJUR78SaKE1HxN3vbk3wVxAb4A4rTZwjcrlVjHsIrChdjbvf0z9DoPgeuJCtrjbYX28UJLPOXB0i6nd4Cx-2oIRxxBf2JL3CiUUpuCoPy4QZ-r_aBgxnFgYH5tLDsiriRNzUUwIq_CJxA9WkWiZXFjVT_Kc0I6vBpvBM6gfpcbP1qGeJAlDuHbOEwkiLZREoOmeHBeoKUVmz-NRHjMoVumyTGnl-R3rhaCv3XOrpHsrSIwyJ1_wTzHu1nihqPQ5HyflsextGWcFmdJRB9HccahfipvQfvGgT-27hL_mAz1RJ2eHyDLwLmj8qcf26lK2Oi9L-SUl2SpWWm_IGj1QXlW8BJ0h4-4IdiondtcgXCDAZ0ql8viw6kt_-CY3i8H2eYtRvCR1kHfF3i4EDTp89jJfwUnR_aeY5N3B76IsVjgyOoOYreIvuLmLMWYAf5bwQLus