Daily English

Minigame: What idiom is it?

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Minigame: What idiom is it?
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:20 PM
 

👉Idiom (thành ngữ) là một từ hoặc cụm từ không được hiểu theo nghĩa đen và được ưa dùng trong văn nói tiếng Anh. Ngoài trừ việc học thuộc lòng, chúng ta không thể đoán nghĩa của các idiom bằng cách đoán các thành phần từ trong câu. Hôm nay, hãy cùng ôn lại cách dùng của một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh, và đoán xem bạn đã thuộc được bao nhiêu thành ngữ rồi nhé!


  1. 💭Make _ _ _ while the sun shines

Ý nghĩa: Tận dụng tối đa cơ hội khi nó có sẵn. Để tận dụng một tình huống thuận lợi càng lâu càng tốt. 

  1. 💭Hold your _ _ _ _ _ _ 

Ý nghĩa: Hãy chờ đợi. Thành ngữ này một câu lệnh yêu cầu ai đó ngừng làm việc gì đó hoặc đợi trong giây lát. Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức này để nói với ai đó hãy kiên nhẫn hơn hoặc suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động.

  1. 💭Face the _ _ _ _ _

Ý nghĩa: Nhận trách nhiệm, đối mặt với hậu quả cho hành động tiêu cực của mình.

  1. 💭On the same _ _ _ _

Ý nghĩa: Hai hay nhiều người đang đồng ý về việc gì đó. 

  1. 💭Too many _ _ _ _ _ in the fire

Ý nghĩa: Có quá nhiều việc phải làm cùng một lúc hay tham gia vào quá nhiều hoạt động cùng một lúc.


y5pbfSaSSG3CBBdAsDqqJG5oRMoxTDRhZNOlSxkDcSSfDi872ZNPDFKwRBtCXAgT99NprgluGEBjBAa3MTbvkLxZLIbaz8tWf7EuOkZZT5d6jIF2QBpxYacwwGchea7zCfP3vVRU=s0w4cJucAOfI9HOCAydBKJRFaC_ffdJT343ilUZPq8IXrrK-nWpLn-SCEA5VuuC6FYDb1RN5909gHNycl7xeyhlzOPpFLp_xR9T7vRkA8s7X1K5nKJuWuPxA0V7u9p_3cmt2O9DTZB=s0E8Xbx-U3fJ0cGD9zjqHwyg3kBWslp_7EEzJ0da9pMWkqMzgE1hwQjjXCcnV4FN6BoERJNizA8xiNQUVKJmy4mD_7XCgLuA86xSw6qR0qxwKaCW64dQX3FkmUXDf2W3T8DvSJps1U=s0ZxXYuOqwlX84Xz6p4Ms0aFL5IG3zMAXddwxicTSXPoziyHvCp6ogTZ17Uu-hbPeFnPddIY_fqX4v0Airzn2B203EwBtsAbQ2jE2RVcUvoB4q0CHWz1Tru6RIYphS79JXZIjTo8jz=s01vCajzI5msRgSc5DncIXlf-OG7VFqsp_6DDGhw6IoHBbOFHXzY4EEJe5mjv8e139xSGyc-Suuzg8JpdH53SOfDPPCFOS9sJdoZs9OTiq6Vn4T15_wTKY14f0T5XtEkLraKTFUzYI=s0