Daily English

Many / a lot (of) / lots (of)

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Many / a lot (of) / lots (of)
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:09 AM
 

👉Để diễn tả số nhiều trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng từ các lượng từ “many”, “a lot (of)” và “lots (of)” trước các danh từ đếm được. Tuy nhiên, không phải lúc nào những cụm từ này cũng có thể thay thế cho nhau. Vì vậy, các bạn hãy lưu ý:


👉“Many” chỉ được sử dụng với danh từ đếm được. Nó được sử dụng chủ yếu trong các câu hỏi và câu phủ định:

How many people came to the meeting?

I don’t go to many concerts.


👉Mặc dù nó không phổ biến trong các câu khẳng định, nhưng “many” cũng thường được sử dụng sau các từ “so”, “as”, và “too”:

You made too many errors.


👉Trong các câu khẳng định, “a lot (of)” hoặc “lots (of)” (informal) phổ biến hơn nhiều:

 I go to a lot of concerts.

I stayed in England for many/​quite a few/​ten weeks.

Thay vì: I stayed in English for a lot of weeks. (Không phổ biến)


💪Cùng làm bài tập nhỏ trong hình sau để nắm vững điểm ngữ pháp này hơn, các bạn nhé!


rnKVQALklZZZ3554D7QSoQCtGYAArmK7GDidywGKBx7hLZS9Z1nb6NmwH0u1wjA53kduvJtfcGy-A6x6Hb1vktGWSxdIOsSfWM4sNcrnw1YVW8bZ3Kt6bQrVMURl8waKzdgZZnEA=s0d_vlu6KEFXWV8Ir2yu4l2KOD1lYTS0mHo8YRyMDAntgnWFyzciEk2pdcOukWQEadNHwLzF9DvmEe1GBEXxg84BnQqgUUDcMBptkvXpY9yR6pZmMAMDXl9IqpK_iTVKEFJL87nXW1=s0