Daily English

English phrases: to sum up

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
English phrases: to sum up
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:10 AM
 

👉Khi viết kết bài cho bài thi Viết IELTS, hoặc khi cần kết lại một luận điểm đã nêu ra, rất nhiều người hay sử dụng cụm từ “To sum up” (Tóm tắt lại) hoặc “To conclude” (Kết luận lại). Ngoài hai cụm từ này, trong tiếng Anh có rất nhiều các cấu trúc và cách diễn đạt khác giúp bạn tóm tắt lại các ý tưởng của mình. Hãy cùng xem qua các cụm từ đồng nghĩa bên dưới và lưu lại sử dụng trong các bài thi Viết/ Nói của mình nào!MOsEmZ3sR1amd1gOmyiBUop2eBTOLSnqMdNhcyWmKW3s8VPFmSXd-xPsP8IBaO0aNmEZ6fQoVZMTn9capLRkghin8DbJ8feaPAiKajI9WyP6StLvvDjZCTKENBbRQ4mhA0oSKEBO=s0